ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను మారబోతున్నాను ! మీరు మార్చబోతున్నారు ! మనము కొత్త రూపం లేదా తలకట్టు గురించి మాట్లాడటం లేదు. మనము క్రొత్త కారు లేదా నివసించడానికి కొత్త స్థలం గురించి మాట్లాడటం లేదు. మనము ప్రాముఖ్యమైన మరియు సమగ్ర మార్పు గురుంచి మాట్లాడుతున్నాము! మనము అమరత్వం పొందబోతున్నాము. మనము నాశనం లేనివారముగా మారబోతున్నాం. మనము ఇకపై పాడైపోయే వస్తువులము కాదు! మనము మహిమ కోసం కట్టుబడి ఉన్నాము.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన ప్రభూ, మీ సమయాన్ని విశ్వసించడానికి మరియు మీ దయపై మొగ్గు చూపడానికి నా విశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించండి. మీకు సమస్త రహస్యలను ఎరిగియుండుటము మాత్రమే కాదుకనీ , మీరు సమస్త విజయాలను మీ చేతిలో పట్టుకున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, నీ కుమారుని గొప్ప పని ద్వారా నన్ను విజయవంతం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు