ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు మీ గురించి గర్విస్తున్నాడని ఊహించుకోండి! భూమిపై ఉన్న ఇతరుల ముందు మనం అతనిని ఒప్పుకుంటే, అతను పరలోకంలో మన కొరకు మాట్లాడతాడని చెప్పాడు. యేసును మన ప్రభువుగా ఒప్పుకోవడం కేవలం సత్యాన్ని అంగీకరించడమే. కానీ విశ్వాసులకు, ఇది అంతకంటే ఎక్కువ, ఎందుకంటే కాలము ముగిసే సమయానికి ప్రతి మోకాలు వంగి ఉంటుంది మరియు ప్రతి నాలుక అతని పేరును అంగీకరిస్తుంది. మన కోసం, యేసును ఒప్పుకోవడం అనేది మనం పంచుకొనబోయే అతని విజయాన్ని ఊహించడమే .

Thoughts on Today's Verse...

Imagine Jesus being proud of you! He said if we confess him before others here on earth, he will speak up for us in heaven. Confessing Jesus as our Lord is simply acknowledging the truth. But for believers, it is more than that, since at the close of time every knee will bow and every tongue confess his name. For us, confessing Jesus is anticipating his triumph in which we will share.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ కుమారుడు నా ప్రభువు. నేను అతనిని ప్రేమిస్తున్నాను మరియు అతని విమోచన త్యాగం కోసం అతనిని ప్రశంసిస్తున్నాను. అతను సమాధిని జయించినందుకు నేను అతనికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అతని త్యాగమునకు మరియు విజయవంతమైన దయకు నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను. యేసు ప్రభువు. ఇది మీ చెవులలో తీపిగా అనిపిస్తుందని నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, యేసు నా ప్రభువు. మీరు చాలా గొప్పగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు, మీరు చాలా త్యాగం చేయుచున్నారు . నా ప్రభువు మరియు రక్షకుడు, వడ్రంగియైన యేసు నామంలో, నేను ఈ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Mighty God, your Son is my Lord. I love him and praise him for his redeeming sacrifice. I thank him for his conquest of the grave. I marvel at his sacrificial and triumphant grace. Jesus is Lord. I know it sounds sweet in your ears so I say it again, Jesus is my Lord. Thank you for being so great that you would be so sacrificial. In the name of my Lord and Savior, Jesus the Carpenter, I offer this thanks. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 10:9-10

మీ అభిప్రాయములు