ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు మనకోసం కేవలం చనిపోవడము కొరకే రాలేదు . అతను కేవలం మనకు జీవితం ఇవ్వాలని పెరిగి పెద్ద అవ్వలేదు.కాదు, ఆ రెండు బహుమతులు నమ్మశక్యము కానివిగా వుంటూ , అతను మన కోసం చేసిన సమస్తమునకు మరొక ఆశీర్వాదాన్ని జతచేసి : అతను వచ్చి మనల్ని దేవుని ఇంటికి తీసుకెళ్లే వరకు, మన తరపున దేవుని మన కొరకు దేవుని దయను అడగడానికి యేసు జీవించాడు. యేసు మన రక్షకుడు మాత్రమే కాదు, తండ్రి పక్షాన మన రక్షకుడు మరియు సోదరుడు!

నా ప్రార్థన

అమూల్యమైన రక్షకుడా, నా యేసు, నేను నిన్ను ఎలా ప్రేమిస్తున్నాను. నువ్వు నా కోసం పరలోకాన్ని త్యాగం చేశావు. నన్ను విమోచించడానికి మీరు గౌరవాన్ని వదులుకున్నారు. నాకు నిరీక్షణను ఇవ్వడానికి మీరు మరణాన్ని నాశనం చేసారు. కానీ ఈ రోజు, నేను చేసే ప్రతి ప్రార్థనలో మరియు నేను వేసే ప్రతి అడుగులో నన్ను ఆశీర్వదించడానికి తండ్రి సన్నిధిలో ఉన్నావాని నాకు తెలుసు అందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను . ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు