ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను లోపలికి చొరబడి వారు నిద్రపోతుందటము చూసేవాడిని . కొన్నిసార్లు వారు అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు వారిని తనిఖీ చేయడం చేసేవాడిని. కొన్నిసార్లు వారి కోసం కూర్చుని ప్రార్థన చేయడం, వారు నిద్రపోతున్నప్పుడు ప్రభువు తో కూడా కలసి వారు నిద్రిస్తుండగా వారి కాపుకాస్తు ఉండటము ఇప్పటికీ గుర్తుంది.కొన్నిసార్లు అలాంటి ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చినందుకు దేవుని ప్రేమ యొక్క దయ మరియు ఆశ్చర్యంతో నేను మునిగి స్నానం చేసినట్లు ఉంటుంది . ఇప్పుడు వారు చాలా పెద్దవారైనప్పటికీ, తండ్రి నుండి ఈ విలువైన బహుమతుల యొక్క సంతోషపడుతూ ఆశ్చర్యపోతూ, వాటిని చూడటం మరియు ప్రార్థించడం నాకు ఇంకా ఇష్టం. కానీ నా అబ్బా తండ్రి నన్ను అదే విధంగా చూస్తున్నాడని తెలుసుకోవడం, అంతకంటే ఎక్కువ ఆనందం మరియు సంతోషంతో, చెప్పలేని ఆశ్చర్యంతో నన్ను నింపుతుంది.

Thoughts on Today's Verse...

I still remember when my children were little. I would sneak in and watch them sleep. Sometimes it was to check on them when they were sick. Sometimes it was to just sit and pray for them, joining the Lord as he watched over them while they slept. Sometimes it was to bathe myself in the grace and wonder of God's love for giving me such blessings. Even now that they are much older, I still love to look in on them and pray, marveling at the wonder of these precious gifts from the Father. To know that my Abba Father looks at me in the same way, but with even greater delight and joy, fills me with unspeakable wonder.

నా ప్రార్థన

ఇప్పుడు నేను నిద్రపోతున్నాను, యెహోవా, మీరు అక్కడ ఉన్నారని ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకోవడం ద్వారా నన్ను మీ ప్రేమపూర్వక సంరక్షణలో భద్రంగా ఉంచాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ దయ మరియు ప్రేమకు ధన్యవాదాలు, మరియు ఇప్పుడు పైన ఉన్న యేసు కోసం, నా ప్రతి సంరక్షణను మీతో పంచుకోవడానికి, మీరు ఎల్లప్పుడూ అక్కడ ఉన్నారని నాకు తెలుస్తుంది . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Now I lay me down to sleep, and pray that you, O Lord, will keep me safely in your loving care, by always knowing you are there. Thank you for your grace and love, and for Jesus now above, to share with you my every care, who lets me know you're always there. In Jesus name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 121:3

మీ అభిప్రాయములు