ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను లోపలికి చొరబడి వారు నిద్రపోతుందటము చూసేవాడిని . కొన్నిసార్లు వారు అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు వారిని తనిఖీ చేయడం చేసేవాడిని. కొన్నిసార్లు వారి కోసం కూర్చుని ప్రార్థన చేయడం, వారు నిద్రపోతున్నప్పుడు ప్రభువు తో కూడా కలసి వారు నిద్రిస్తుండగా వారి కాపుకాస్తు ఉండటము ఇప్పటికీ గుర్తుంది.కొన్నిసార్లు అలాంటి ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చినందుకు దేవుని ప్రేమ యొక్క దయ మరియు ఆశ్చర్యంతో నేను మునిగి స్నానం చేసినట్లు ఉంటుంది . ఇప్పుడు వారు చాలా పెద్దవారైనప్పటికీ, తండ్రి నుండి ఈ విలువైన బహుమతుల యొక్క సంతోషపడుతూ ఆశ్చర్యపోతూ, వాటిని చూడటం మరియు ప్రార్థించడం నాకు ఇంకా ఇష్టం. కానీ నా అబ్బా తండ్రి నన్ను అదే విధంగా చూస్తున్నాడని తెలుసుకోవడం, అంతకంటే ఎక్కువ ఆనందం మరియు సంతోషంతో, చెప్పలేని ఆశ్చర్యంతో నన్ను నింపుతుంది.

నా ప్రార్థన

ఇప్పుడు నేను నిద్రపోతున్నాను, యెహోవా, మీరు అక్కడ ఉన్నారని ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకోవడం ద్వారా నన్ను మీ ప్రేమపూర్వక సంరక్షణలో భద్రంగా ఉంచాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ దయ మరియు ప్రేమకు ధన్యవాదాలు, మరియు ఇప్పుడు పైన ఉన్న యేసు కోసం, నా ప్రతి సంరక్షణను మీతో పంచుకోవడానికి, మీరు ఎల్లప్పుడూ అక్కడ ఉన్నారని నాకు తెలుస్తుంది . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు