ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను ఇక్కడ వుండటము అనేది ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగించే విషయమా ? నేను పోయినప్పుడు ఎవరైనా గమనించారా? నేను ఇంటిని చక్కబెట్టినా లేదా ఇంటిని విడిచిపెట్టకపోయినాపెట్టినా ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా? జవాబులు? "అవును అవును అవును!!!" ఇశ్రాయేలు రక్షకుడైన యెహోవాకు, యేసు తండ్రికి మన గురించీ, మన రాకడల గురించీ తెలుసు. అతను ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికీ మనలను చూస్తాడు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను లేచినప్పుడు మీరు అక్కడ మాత్రమే లేరు, మీరు నన్ను చూస్తున్నారు. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నా రోజు చివరిలో నేను ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, మీరు అక్కడ ఉన్నారు, నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళి నన్ను స్వాగతించారు. ప్రియమైన తండ్రీ, నేను ఈ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి, తరువాతి దశకు వెళ్ళినప్పుడు, నన్ను ఈ జీవితం నుండి బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి మరియు మీతో జీవితానికి నన్ను ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి మీరు అక్కడ ఉన్నారని మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు! యేసు నామంలో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change