ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం విరిగిన నలిగిన లోకంలో జీవిస్తున్నాం అని మనకు ఎంతో తెలుసు.దురదృష్టవశాత్తు, మన విరిగిన లోకం కూడా విరిగిన వ్యక్తులతో నిండి ఉంది.బాధ, వేదన మాత్రమే మిగిలిన రోజుల్లో, మనలను బాధపెట్టిన వారు తమ నిస్సహాయతను తెలుసుకుని బాధపడిన రోజుల్లో, మనము ఎవరివైపుకు మరలవచ్చును అనే ఆలోచనలో దేవుని కంటే వేరే మూలము మనకు లేదు.ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకున్నాడు, తన ప్రజలను రక్షించి, తన మెస్సయను పంపించాడు , అదేవిధముగా ఆయన మనతోకూడా నిలిచివుండు దేవుడు.చాల కొద్ది సందర్భాలలో దేవుడు చుడనివాడుగా ,విననివాడుగా మనయెడల శ్రద్ధ చూపనివాడుగా కనిపించవచ్చు ఆ క్షణాల్లో మనం ఏం చేస్తాం?మనకు ఏ భావాలు, ఏ సందేహాలు లేనివారిగా నటిస్తామా?లేదు, గతములో మనలను విమోచించి రక్షించి మరియు విముక్తిపరచినట్లు మన దినములలో కూడా మనము ప్రేమించిన, మనలో పనిచేయడానికి చేయుటకు ఆయనను ఆలాగుననే పిలుస్తాము మనము నిజాయితీగా ఎలుగెత్తి ఏడుస్తాము."యెహోవా లెమ్ము, దేవా బాధపడు వారిని మరువక నీ చెయ్యి యెత్తుము."

Thoughts on Today's Verse...

We are part of a profoundly broken world filled with wounded people. On days when a person around us — or the person inside us — suffers pain and unbearable anguish, we can easily be frustrated by our inability to change the circumstances or mitigate the suffering. We realize we have no power to help or bring lasting relief. However, as believers, we can seek the help of God! The Lord, the covenant God of Israel, who kept his promises, preserved his people, and produced his Messiah in the past, is the God who stands by us and those for whom we intercede today. Sure, there are moments when God seems not to be watching, listening, or intervening to provide care or deliverance. So, do we "keep a stiff upper lip," "suck it up and try harder," pretending we don't have fear, doubts, and anger? No! We honestly cry out to our Lord. He has redeemed, saved, intervened, and delivered his people in the past. We call on our Lord God, the same God, to do his work for us and those we love in our day. We pray: "Arise, Lord! Lift up your hand, O God. Do not forget the helpless."

నా ప్రార్థన

నిరీక్షణకు కారకుడైన దేవా, భయంకరమైన మరియు చీకటితో నిండిన దినములలో మాకు దూరముగా ఉండకుము .మాకు జీవన ఆనందం మరియు మంచి విషయాల పట్ల నిరీక్షణ తిరిగి ఇవ్వండి; బాధ మరియు వేదన కాలాలలో మాకు ఓదార్పు ఇవ్వండి.మీ చేతిని ఎత్తండి మరియు మా సమయం, మా కుటుంబాలు, మా సంస్కృతి మరియు మీ సంఘమునకు మారుమనస్సు మరియు పునరుద్దరణను తీసుకురావడానికి చర్య తీసుకోండి. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

God of hope, do not be far from us in our dark and menacing days. Please restore the joy of life and the hope for good things. Please give us comfort in our times of pain and anguish. Lift up your hand and act to bring repentance and renewal to our time, families, culture, congregations, and us. Out of your grace and mercy, please bring your healing and deliverance. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 10:12

మీ అభిప్రాయములు