ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని ఆత్మను దుఃఖపరచకుడి ! కానీ మనం దేవుని ఆత్మను దుఃఖపరచడానికి ఎలా కారణమవుతాము? చేదును ఆశ్రయించడం ద్వారా, ఉద్రేకంతో నడిచే కోపాన్ని విప్పడం, ఇతరులతో పోరాడటం మరియు వారికి హాని కలిగించే కుట్రలు చేస్తున్నప్పుడు వారి పేరును పాడుచేయడం. ఈ ప్రవర్తనలు దేవుని చిత్తానికి మరియు స్వభావానికి ప్రత్యక్ష వ్యతిరేకత మాత్రమే కాదు, అవి మన జీవితాల్లో ఆత్మ ఉత్పత్తి చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్న లక్షణాలకు అనగా - ప్రేమ, ఆనందం, శాంతి, సహనం, దయ, మంచితనం, విశ్వాసం, సౌమ్యత, మరియు స్వీయ నియంత్రణ విశ్వాసంలకు ఖచ్చితమైన వ్యతిరేకం. (గలతీయులు 5: 22-23). అలాంటి దుష్ట ప్రవర్తనలు పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుటలో ఆశ్చర్యం లేదు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రీ, దయచేసి నా జీవితంలో యేసు స్వభావాన్ని మరియు కరుణను ప్రదర్శించడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నందున, మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నన్ను యేసులాగా ఉండమని ధృవీకరించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change