ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన చెత్త ధోరణులు చెడుతో చెడును , ద్వేషం ఉన్నప్పటికీ, జాలిని జాలితో మరియు ద్వేషంతో ద్వేషం తిరిగి చెల్లించాలని కోరుకుంటాయి. తన ప్రజలు తమ ప్రపంచం, సమాజం మరియు సంబంధాలపై విమోచన ప్రభావంకలిగి ఉండాలని దేవుడు ఎప్పుడూ కోరుకుంటాడు. పౌలు రోమ్‌లోని క్రైస్తవులను "చెడుతో చెడును తిరిగి చెల్లించవద్దు" అని గుర్తు చేశాడు. (రోమా. 12:17) ఇక్కడ, దేవుడు జ్ఞానవంతుడు ఇలాంటి సత్యాన్ని మనకు బోధిస్తాడు. ప్రేమ క్లిష్ట పరిస్థితుల కోరలను తొలగిస్తుంది, ద్వేషం చేదు మరియు ద్వేషం యొక్క జ్వాలలగా మాత్రమే మారుస్తుంది. ప్రపంచాన్ని వేరే ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి వేరే రకమైన వ్యక్తులుగా మనము పిలువబడుతున్నాము. ఇది ఎల్లప్పుడూ సులభం కాదు, కానీ ఇది ఎల్లప్పుడూ శక్తివంతమైనది.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నాకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు అది నాకు కోపం తెప్పిస్తుందని నేను అంగీకరిస్తున్నాను మరియు నేను తిరిగి కొట్టడానికి శోదించబడతాను. దయచేసి, మీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రక్షాళన మరియు విమోచన ప్రభావం మరియు మీ ఆత్మ ప్రేరేపించే ప్రేమ ద్వారా నా వ్యక్తిత్వము యొక్క ప్రాధమిక భాగాన్ని తొలగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు