ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రమశిక్షణ మనకు మాత్రమే కాదు, మన చర్యల ద్వారా ప్రభావితమైయ్యే వారికి కూడా ముఖ్యం. కాబట్టి తరచుగా మన వ్యక్తిగత నిర్ణయాల ప్రభావం ఇతరులపై తక్కువగా ఉంటుంది అని అంచనా వేస్తాము. కానీ దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ మన చుట్టూ ఉన్నవారిపై ఆశీర్వాదం మరియు విమోచనకు ప్రభావితపరిచే వారిగా ఉంచడానికి ఒక వృత్తంలో ఉంచాడు. మూర్ఖమైనదాన్ని ఎన్నుకోవడం, దైవిక దిద్దుబాటును విస్మరించడం, మన స్వంత భవిష్యత్తును మాత్రమే కాకుండా, ఇతరుల భవిష్యత్తును కూడా హాని చేస్తుంది.

Thoughts on Today's Verse...

Discipline is not only important to us, but also to those who are influenced by our actions. So often we undervalue the impact of our personal decisions on others. But God has placed each of us in a circle of influence to be a blessing and a redemptive influence on those around us. To choose what is foolish, to ignore godly correction, not only jeopardizes our own future, but also the future of others.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, వినయంగా, నన్ను సున్నితంగా సరిదిద్దుకోండి. నేను బలహీనంగా ఉన్నానని నాకు తెలుసు, నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నీ ఆత్మతో నన్ను పరిపక్వం చేసి, నీ వాక్యము, గొర్రెల కాపరులు, నీ క్రమశిక్షణతో నన్ను సరిదిద్దుము. మీరు నా చుట్టూ ఉంచిన వారిపై నా ప్రభావాన్ని ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father, humble and correct me gently. I know I am weak and not where I want to be spiritually. Mature me with your Spirit and correct me with your Word, your shepherds, and your discipline. Make my influence a blessing to those you have placed around me. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of సామెతలు 10:17

మీ అభిప్రాయములు