ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การยอมรับฟังคำแนะนำนั้น มันดีต่อทั้งตัวเราเองและต่อคนที่มองเราเป็นแบบอย่างด้วย บางครั้งเราก็คิดไม่ถึงว่าการตัดสินใจของเราจะมีผลต่อคนรอบข้างขนาดไหน แต่พระเจ้าก็ได้จัดวางพวกเราแต่ละคนไว้เพื่อเป็นพระพรและมีส่วนช่วยให้พวกเขามาสู่ความรอด ดังนั้น เมื่อเราเลือกทำในสิ่งที่โง่ๆ หรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำในทางของพระเจ้า มันทำลายทั้งอนาคตเราและคนอื่นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดตักเตือนสั่งสอนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆ ข้าพเจ้ารู้ตัวว่าอ่อนแอ และฝ่ายจิตวิญญาณก็ไปไม่ถึงไหน โปรดทำให้ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และดัดแปลงแก้ไขข้าพเจ้าด้วยพระคำ ด้วยการเลี้ยงดู และด้วยการตักเตือนสั่งสอน โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นพระพรแก่คนรอบข้างด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น