ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం యేసును అనుసరించినప్పుడు ఐక్యత దేవుని ఆత్మ నుండి వస్తుంది. కానీ, మనం ఒకరితో ఒకరు కలిసిపోవడం కంటే ఐక్యతకు చాలా లోతైన ఉద్దేశం ఉంది. దేవుడు యేసును తన కుమారునిగా లోకానికి పంపాడని లోకానికి తెలిసేలా మనం ఒకటిగా ఉండాలని యేసు ప్రార్థించాడు (యోహాను 17). మన స్తుతి దేవునికి మహిమ కలిగించేలా మనం ఐక్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. ఐక్యత ఒక లక్ష్యం కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ. ఐక్యత అనేది ప్రపంచం యేసు గురించి తెలుసుకునేలా చేసే ప్రక్రియ. అదే సమయంలో, మనలను రక్షించడానికి యేసును పంపిన తండ్రిని మనము మహిమపరుస్తాము. ఇతరులను యేసు వద్దకు నడిపించడం మరియు దేవుణ్ణి మహిమపరచడం అంటే యేసు కోసం జీవించడం! ఐక్యతను మన అభిమతముగా చేసుకుందాం!

నా ప్రార్థన

గొప్ప మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ పేరును పిలిచే వారందరికీ శాశ్వతమైన బలం, నేను చేసిన ప్రతిదానికీ మరియు నేను మాట్లాడిన ప్రతి మాటకూ మీ కుటుంబంలోని ఇతరులను బాధపెట్టి,సంఘములోని ఐక్యతకు గాయం చేసినందుకు క్షమాపణలు కోరుతున్నాను. నేను నా సంకల్పాన్ని జరిగించుకోవాలని తక్కువగా కోరుతూ, నీ మహిమ కోసం జీవించాలని మరియు ఇతరులను ప్రోత్సహించాలని కోరుతున్నప్పుడు దయచేసి నా ప్రయత్నాలను ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change