ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కరుణ అనేది , అది ఒక వ్యక్తిగత అంతర్గత భావోద్వేగం కాకుండినట్లుగానే వ్యక్తిగత కీర్తి కోసం కాదు. క్రైస్తవ కరుణ ఎల్లప్పుడూ మన పట్ల లేదా మన చేసే త్యాగాలకు ప్రాధాన్యత చూపకుండా, మంచి ఆసక్తితో మరియు అవసరములో ఉన్నవారి యొక్క మంచి కోసం పనిచేయడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి. దేవుడు ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి మనకు అవసరమైన వాటిని అందిస్తాడు మరియు మన లక్ష్యం అతనిని సంతోషపెట్టడం మరియు అవసరమైన ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన చేత ఉపయోగించబడినప్పుడు బహుమానమును జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల దేవా , మృదువైన గొర్రెల కాపరి, ప్రతిరోజూ నన్ను ఉపయోగించుకోండి. భావోద్వేగ మద్దతు లేదా ఆర్థిక సహాయం అవసరమయ్యే నా చుట్టూ ఉన్నవారిని చూడటానికి దయచేసి నా కళ్ళు మరియు చెవులు తెరవండి. దయచేసి వారిని ఆశీర్వదించడానికి మరియు వారిని మీ దగ్గరికి తీసుకెళ్లడానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change