ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రార్థన అనేది మన హృదయాలలో ఉన్నదాన్ని ఆయనతో పంచుకోవాలని దేవుని నుండి వచ్చిన అద్భుతమైన ఆహ్వానం. మనకు చెప్పడానికి పదాలు లేనప్పుడు కూడా, ఆ క్షణాలలో ఆయన తన ఆత్మ ద్వారా మనకు సహాయం చేస్తాడు. మనలో ఉన్న దేవుని విలువైన ఆత్మ ద్వారా కొనసాగించబడిన ఈ నమ్మశక్యం కాని సన్నిహిత సంభాషణ, పోకడ లేదా అహంకారం ద్వారా ఎప్పుడూ తక్కువ చేయకూడదు. ప్రార్థన మన భక్తిని నిరూపించడానికి కాదు, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునితో మన సంబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకోవటానికి!

Thoughts on Today's Verse...

Prayer is an incredible invitation from God to share with him what is on our hearts. Even when we don't have words to say, he helps us through his Spirit in those moments. This incredibly intimate conversation, sustained by the very precious Spirit of God within us, must never be debased by crass showmanship or pride. Prayer is not done to prove our piety, but to deepen our relationship with Almighty God!

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రి , ప్రార్థన అనే అద్భుతమైన బహుమతికి చాలా ధన్యవాదాలు. నా మాటలు మరియు నా హృదయం రెండింటినీ విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. సమీపంలో ఉన్నందుకు మరియు చాలా దూరంలో లేనందుకు ధన్యవాదాలు. నేను తరచూ నేను మిమ్మల్ని పిలవనప్పుడు లేదా మీ దయగల వినే చెవిని నేను పెద్దగా పట్టించుకోనందుకు నన్ను క్షమించు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Abba Father, thank you so much for the incredible gift of prayer. Thank you for listening to both my words and my heart. Thank you for being near and not far off. Forgive me when I don't call upon you as often as I should, or when I take your gracious listening ear for granted. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మత్తయి 6:6

మీ అభిప్రాయములు