ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నమ్మకము . ఇది అర్ధహృదయంతో చేసేది కాదు. అది ఉంటే పూర్తి నమ్మకమై ఉండవలె లేదా అనుమానంతో మేఘావృతమైనదైనా అయిఉండాలి. కాబట్టి మనం రోజువారీ జీవిత సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు లేదా లోతైన మరియు కష్టమైన సమస్యలలో సమాధానాల కోసం చూస్తున్నప్పుడు, యెహోవాపై మన పూర్తి నమ్మకాన్ని ఉంచుదాము. మన ఎంపికలు చేసుకునేటప్పుడు ఆయన జ్ఞానం మరియు మార్గదర్శకత్వం కోసం అడుగుదాం. మన జీవితంలోని మంచి కోసం ఆయనకు మహిమను చెల్లిద్దాము మరియు రాబోయే రోజులకు ఆయన ఆశీర్వాదం కోరుకుందాం. ఎందుకు? ఎందుకంటే, ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికీ మనకు జీవితాన్ని ఆశీర్వదించాలని ఆయన ఎంతో ఆశపడుచున్నాడు.

Thoughts on Today's Verse...

Trust. It can't be half-hearted. Either it is a full trust or it is clouded with suspicion and doubt. So, as we face the everyday challenges of life, or as we look for answers to deep and difficult problems, let's put our full trust in the Lord. Let's ask for his wisdom and guidance as we make our choices. Let's give him praise for the good in our life and seek his blessing for the days ahead. Why? Because he longs to bless us with life, both now, and forevermore.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, నా ప్రభూ, నేను మీ మీద నమ్మకం ఉంచాను. నేను మీకు మహిమను తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు దయచేసి నా దిశలను మార్గనిర్దేశం చేయండి. నేను ఎదుర్కొనే నిర్ణయాలలో నాకు సహాయం చెయ్యండి. నేను ఇతరులను ప్రభావితం చేయటానికి మరియు మీ దయను వారితో పంచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నాకు వివేచన ఇవ్వండి. నా కుటుంబంపై, నా స్నేహితులలో,మరియు నా సహోద్యోగులలో విముక్తి కలిగించే విధంగా చెప్పడానికి నాకు సరైన పదాలు ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O Lord, my Lord, I place my trust in you. Please guide my steps as I seek to bring you glory. Help me in the decisions I face. Give me discernment as I seek to influence others and to share your grace with them. Give me the right words to say so that I can have a redemptive influence on my family, with my friends, and among my co-workers. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of సామెతలు 3:5-6

మీ అభిప్రాయములు