ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో ఉన్నందున, మనం ఆధ్యాత్మిక కవచాన్ని ధరించాలి. మన రోజువారీ ప్రార్థనలు ￰చేయడం మరియు మన రోజువారీ లేఖనాలను సరిగ్గా చదవడం కంటే, మన ఆధ్యాత్మిక రక్షణ కోసం దేవుడు ఇచ్చిన ఆధ్యాత్మిక కవచాన్ని గుర్తించడం మరియు ఆధ్యాత్మిక యుద్ధానికి మనల్ని సిద్ధం చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మనం యుద్ధంలో ఉన్నామని మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం ప్రతి రోజు, ప్రతి పని, ప్రతి గ్రంథాన్ని అత్యవసర భావనతో సంప్రదించాలి. చెడ్డ దినము వస్తుంది, కాబట్టి దేవుడు అందించిన సాధనాలను మరియు ఆయన అందించే శక్తిని ఉపయోగించి మన ఏంటో నిరూపించుకోండనికి సిద్ధంగా ఉండండి.

Thoughts on Today's Verse...

Since we are in a spiritual war, we must put on spiritual armor. More than saying our daily prayers and perfunctorily reading our daily Scriptures, we must learn to recognize the spiritual armor God has given us for our spiritual protection and prepare ourselves for spiritual warfare. We should approach each day, each task, each Scripture, with a sense of urgency because we know we are at war. The day of evil will come, so let's be ready to take our stand using the tools God has supplied and the power he provides.

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నన్ను శక్తివంతం చేయండి, దయచేసి మీ పరలోకపు పిలుపు కారణంగా నన్ను ధైర్యంగా చేయండి మరియు యేసు మాదిరి కారణంగా ఆత్మీయంగా ధైర్యంగా ఉండటానికి నన్ను ప్రేరేపించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Dear Father in Heaven, please empower me by your Holy Spirit, please make me bold because of your heavenly calling for me, and please inspire me to be spiritually courageous because of the example of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఎఫెసీయులకు 6:13

మీ అభిప్రాయములు