ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เนื่องจากเราอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ เราต้องสวมชุดเกราะทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่สักแต่พูดว่าวันนี้เราอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์แล้ว แต่เราต้องตื่นตัวที่จะสวมใส่ชุดเกราะฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าให้กับเรา เพื่อปกป้องและเตรียมตัวเราให้พร้อมในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนี้ ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในแต่ละวัน ทำงานหรืออ่านพระคัมภีร์ ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งนั้น เพราะเรากำลังอยู่ในสงคราม วันแห่งความชั่วร้ายจะมาถึงแน่ ดังนั้นให้เราพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้ โดยใช้เครื่องมือทั้งหลายและพลังที่พระเจ้าให้เรามา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีใจกล้าเพราะการทรงเรียกจากสวรรค์ และโปรดสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้าที่จะฮึกเหิมฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะเห็นแบบอย่างของพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น