ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పౌలు రోమా పత్రిక ​​6 లో నొక్కిచెప్పాడు, దేవుని చిత్తానికి విధేయత చూపడం అంటే మనం అవకతవకలు లేదా ఏకపక్ష నియమాలు లేదా అధికారిక చట్టాల క్రింద ఉంచబడుట కాదు , దయతో నిండిన దేవుని మన విధేయత విముక్తి - పాపం యొక్క బానిసత్వం నుండి విముక్తి మరియు మరణం యొక్క నిశ్చయత, పాపం యొక్క వెంటాడే జ్ఞాపకాల నుండి విముక్తి మరియు దాని ప్రభావాలు, అలాగే మనం సృష్టించబడిన వ్యక్తులుగా ఉండటానికి విముక్తి!

Thoughts on Today's Verse...

In Romans 6, Paul stresses that obeying God's will does not mean we are manipulated or put under arbitrary rules or laws. Obedience arising out of our grace-filled God is liberation through our faith in Jesus means freedom from our bondage to sin and the certainty of death, freedom from the haunting memories of that sin and its effects has on our hearts, and freedom to become the people we were created to be! This freedom is rooted in God's grace (Romans 6:14) and our participation with Jesus in his death, burial, and resurrection through faith in baptism (Romans 6:3-7). We are liberated through our obedient faith in Jesus!

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రీ, నీ చిత్తానికి విధేయత చూపడం ఒక ఆశీర్వాదం అని, నిర్బంధం కాదని నా మనస్సు అర్థం చేసుకుంది. నన్ను రక్షించడానికి మరియు కాపాడటానికి మీరు మీ సత్యాన్ని నాకు ఇచ్చారని నాకు తెలుసు. మీరు మాత్రమే అందించే ఆనందం మరియు సంతోషం కోసం కొన్నిసార్లు సందేహించడం మరియు మరొకవైపు చూడటమును బట్టి A నన్ను క్షమించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Heavenly Father, my head understands that obeying your will is a blessing, not a restriction. I know you have given me your truth to protect and save me. You demonstrated this truth in sending Jesus, so I want to wholeheartedly obey your will. Please forgive me for sometimes doubting and looking elsewhere for the joy and delight only you provide. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 6:17

మీ అభిప్రాయములు