ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నిన్నటి రోజున పాత నిబంధనలోని ఆలయం గురించి సొలొమోను చేసిన గొప్ప అంకితభావముతో కూడిన ప్రసంగం మనకు గుర్తుకు చేయబడింది.ఆశ్చర్యకరముగాయెరూషలేము ఆలయంలో తన నివాసాన్ని ఎంతో గంభీరంగా ఏర్పరచుకున్నట్లుగానే , దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనలో తన నివాసంను ఏర్పరచుకున్నాడని పౌలు నొక్కిచెప్పాడు. దేవుడు తన పవిత్ర నివాసంగా మనలను అంగీకరించడానికి అతనికి చాలా గొప్ప వేల చెల్లించవలసివచ్చింది -అది అతని కుమారుడి మరణం! మనలో ఆయన పవిత్ర ఉనికిని గౌరవించకుండా మనం ఎలా నిరాకరించగలం? ఆయన కృపకు ప్రతిస్పందనగా మనం పవిత్ర జీవితాన్ని గడపకుండా ఎలా ఉండగలము?

Thoughts on Today's Verse...

Yesterday, the Scriptures reminded us of Solomon's moving dedication speech of the Temple. Incredibly, Paul asserts in today's verse that God has now chosen to invest his presence inside of us through the Holy Spirit. God lives in us as majestically in our day as in Jerusalem's Temple in Solomon's day. Our acceptability to God as his holy dwelling came at a great price to him — the death of his Son! How can we refuse to honor his divine presence in us? How can we not live a holy life in response to his grace?

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నాలో మీ ఉనికి యొక్క అద్భుతాన్ని నేను కోల్పోయిన సమయాల్లో నన్ను క్షమించు. మీ ఆత్మ యొక్క బహుమతి అద్భుతమైన మరియు వినయపూర్వకమైన దయ. మరోసారి, తండ్రీ, మీ దేవాలయంగా నిన్ను సంతోషపెట్టడానికి మరియు గౌరవించటానికి నా శరీరాన్ని సజీవ త్యాగంగా సమర్పిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. అదే సమయంలో, మీ పవిత్ర బిడ్డగా మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టడానికి మరియు గౌరవించటానికి మీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఉనికి మరియు శక్తి నాకు అవసరమని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. నన్ను నడిపించండి, నన్ను శుభ్రపరచండి, నన్ను శుద్ధి చేయండి మరియు మీ ఆత్మ ద్వారా నన్ను యేసు లాగా చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Forgive me, dear Father. I know there have been times when I have lost sight of the wonder of your glorious presence within me. The gift of your Spirit is a dazzling and humbling grace. Once again, Father, I pledge to present my body as a living sacrifice to please and honor you as your Temple. At the same time, I acknowledge I need the presence and power of your Holy Spirit to honor you as your holy dwelling place. Lead, cleanse, purify, and make me like Jesus each day by the transforming power and presence of your Holy Spirit. In Jesus' name, I ask this. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 కొరింథీయులకు 6:19-20

మీ అభిప్రాయములు