ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

భర్తల కోసం, మన ఉద్దేశ్యంలో త్యాగపూరిత ప్రేమ మరియు మన త్యాగంలో ఉద్దేశ్యం ఉంది. మన భార్యలను ప్రేమించడానికి మనల్ని మనం వదులుకుంటాము. యేసు ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణ, మరియు మనల్ని దేవునికి పవిత్రముగా మరియు అందంగా చేయడానికి అతను ప్రతిదీ విడిచిపెట్టాడు. తనను తాను కూడా ? . మన భార్యలను ఆశీర్వదించడానికి మరియు ప్రేమించడానికి మన హక్కులను లొంగదీసుకోవడంలో యేసుతో సమానంగా త్యాగం మరియు స్వచ్ఛంగా ఉండటమే మన ఉద్దేశము కావలెను . ఎఫెసీయులకు 5:21లో పౌలు గుర్తుచేస్తున్నట్లుగా, మనం కూడా లోబడాలి, కానీ దీని అర్థం వెన్నెముక లేనిదిగా చేతకానివానిగా ఉండుట కాదు, క్రీస్తుకు ఆనందకరముగా మరియు మహిమను తీసుకురావడానికి సేవ మరియు త్యాగం అని అర్థం.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ద దేవా, మా కుటుంబాలను ప్రేమతో నిండి ఉండటానికి సహాయం చేయండి మరియు ఇది నాతో, ఈ రోజు, నా కుటుంబంలో ప్రారంభమౌనుగాక . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు