ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము మన జీవితాలను మన స్వంతంగా, ఒంటరిగా జీవించలేము . ప్రభువు వ్యక్తిగతంగా మనతో ఉన్నాడు. మన భవిష్యత్తును, మన భద్రతను తన చేతుల్లో పెట్టుకున్నాడు. మన విమోచనను గూర్చిన హామీ ఇవ్వబడుతుంది, మరణం నుండి విముక్తి అంటే అతనికి మనము చేసే సేవ, లేదా మరణం ద్వారా అతనికి విమోచన అంటే మరణభయం నుండి మరియు పాపంతో యుద్ధం నుండి విముక్తి. ప్రభువు మనలను సమస్త కీడు నుండి కాపాడుతాడు!

Thoughts on Today's Verse...

Our lives are not lived out on our own, alone. The Lord is with us personally. He holds our future and our safety in his hands. Our deliverance is assured, either deliverance from death which means service to him, or deliverance to him through death which means freedom from the constraints of mortality and the battle with sin. The Lord will keep us from all harm!

నా ప్రార్థన

గొప్ప రక్షకుడా , నా రక్షణకు బండ , మీరు లేని చోటికి నేను వెళ్లలేనందుకు ధన్యవాదాలు. నా భవిష్యత్తు మీ దగ్గర సురక్షితంగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా భవిష్యత్తును మరియు నా జీవితాన్ని నీవైపు తిప్పుకోవడానికి ఈ హామీని నా జీవితంలో నమ్మకము కలిగించు శక్తిగా మార్చు . యేసు యొక్క శక్తి ద్వారా నేను దీనిని నమ్ముతున్నాను మరియు అతని నామమున నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Mighty Protector, Rock of my salvation, thank you that I cannot go where you are not. Thank you that my future is secure with you. Make this assurance the convicting power in my life to turn over my future and my life to you. By the power of Jesus I believe this, and in his name I ask it. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 121:7-8

మీ అభిప్రాయములు