ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పాత నిబంధన రోజుల్లో ఒక విదేశీ రాజు మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మరియు మహిమాన్వితమైనవాడు అని గుర్తించగలిగితే, ఖచ్చితంగా యేసు ద్వారా ఆయన కృపను పొందిన మనము ఆయనలో సంతోషించి ఆయనను స్తుతించగలము !

నా ప్రార్థన

తండ్రివైన దేవా , మీరు మహిమాన్వితమైనవారు మరియు అద్భుతమైనవారు . మీ పాలన నిజం, నీతియుక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది. మీరు మీ వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తారు మరియు మీ ఆశీర్వాదాలను ఉదారంగా పంపుతారు. మీరు మాత్రమే నిజంగా పవిత్రులు, మీ వైభవం మరియు శక్తితో అద్భుతంగా ఉన్నారు. నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను మరియు నా ప్రభువైన యేసు నామంలో ధన్యవాదాలు. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు