ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

బైబిల్లోని కదిలించే అన్ని అధ్యాయలలో యోహాను 17 ఒకటి. తాను చనిపోతానని యేసుకు తెలుసు. అతను చనిపోయే ముందు తన చివరి కొన్ని గంటలు అతను ఏమి చేయబోతున్నాడో మరియు అతను ఎందుకు చేయబోతున్నాడో అర్థం చేసుకోలేని శిష్యులతో గడుపుతున్నాడని అతనికి తెలుసు, తనను మరియు , అతను లేని వారి జీవితం కోసం శిష్యులను సిద్ధం చేస్తూ యేసు తన మనస్సులో రెండు ముఖ్య లక్ష్యాలను కలిగి ఉన్నాడు, వారు దేవుని కొరకు ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయునట్లు ఒక్కటిగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు . తండ్రికి మహిమ తెచ్చేందుకు తాను ఏమి చేయాలో వాటిని ఆయన కోరుకుంటాడు. అతను అవమానం మరియు తిరస్కరణ ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, ఇతరులను ఆశీర్వదించాలనేది అతని కోరిక. మరి మనము కష్టాలను ఎదుర్కోబోతున్నాం అయితే మన లక్ష్యం ఏమిటి? అయ్యో, యేసుపై మన కళ్ళు నిలిపి అతని మాదిరిని అనుసరించమని మనకు గుర్తు చేయడంలో ఆశ్చర్యమేమిలేదు.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, యేసు అటువంటి నిజాయితీ మరియు నిస్వార్థతతో సిలువకు వెళ్ళినప్పుడు మీ హృదయాన్ని తాకిన వేదన మరియు దయ యొక్క రహస్యాలను నేను గ్రహించలేను. ప్రభువైన యేసు, జీవితపు భారాలను ఎలా భరించాలో ఒక శక్తివంతమైన ఉదాహరణగా నాకు వదిలిపెట్టినందుకు నేను మీకు ఎన్నటికిని తగినంత కృతజ్ఞతలు చెప్పలేను. దయచేసి నా జీవితాన్ని ఇతరులకు ఆశీర్వాదముగా ఉంచండి మరియు కష్ట సమయాల్లో కూడా సేవ చేయడానికి మరియు ఆశీర్వదించడానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు