ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము ధర్మశాస్త్రము నుండి విముక్తి పొందాము! అంటే అరాచకం మరియు అన్యాయం చేయొచ్చు అని అర్థమా? ఖచ్చితంగా కాదు! లేదు, ఎందుకంటే మనల్ని విడిపించిన కృప దేవుని పరిశుద్ధాత్మను కూడా మన లోపల జీవించడానికి తీసుకువచ్చింది. మన స్వంతంగా చేయలేనిదాన్ని చేయటానికి ఆయన మనలను శక్తివంతం చేయగలడు. తండ్రికి విశ్వాసంతో మరియు ధైర్యంతో ప్రార్థన చేయడానికి ఆయన మన బలహీనతకు సహాయం చేయగలడు. అతని సహాయంతో, మనము దేవుని దయ మరియు క్రీస్తు ఆత్మతో ముడిపడి ఉన్న జవాబుదారీ స్నేహితుల వలయంలోనికి తీసుకురాబడుతాము . "క్రొత్త మార్గం" కోసం దేవునికి ధన్యవాదాలు!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, ధర్మశాస్త్రం యొక్క అవసరాల నుండి నన్ను విమోచించి, విడిపించినందుకు మరియు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించటానికి నేను ఎప్పటికైనా ప్రయత్నిస్తున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఉండటానికి మీ ఆత్మను నా హృదయంలో ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు