ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శక్తిలేని మరియు నిర్లక్ష్యము చేయబడినవారిపట్ల క్రియారూపకమైన ప్రేమపూర్వక శ్రద్ధ దేవుని హృదయంలో పాతుకుపోయింది, మరియు ఆ ప్రేమయే పాత నిబంధన చట్టంలో విజేతగా నిలిచింది. ప్రారంభ సంఘములో యెరూషలేములో గ్రీకు మాట్లాడే వితంతువుల పట్ల పక్షపాతం మరియు నిర్లక్ష్యం అనేవి అత్యవసరంగా మరియు సానుకూలంగా వ్యవహరించిన మొదటి అంతర్గత సమస్యలలో ఒకటి . ఇది దేవునికి మరియు వారికి ముఖ్యమైనది! ఈ రోజు వితంతువుల పట్ల మనకు అదే ఆందోళన ఉందని పౌలు మనకు గుర్తుచేస్తాడు! యాకోబు అదే ఆందోళనను వితంతువులు మరియు అనాధలు ఇద్దరికీనూ విస్తరిస్తున్నారని గమనించండి! యాకోబు 1:27)

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల తండ్రి నన్ను క్షమించండి , ఎందుకంటే నేను కొన్నిసార్లు నా స్వంత అవకాశాలు మరియు సమస్యలలో చిక్కుకొని , నేను చుట్టూ చూడలేక మరియు నా అవసరం చాలా తక్కువగా ఉన్న క్రైస్తవులు కానివారికంటే నా యొక్క అవసరం ఎక్కువగా ఉన్న నా సంఘమను కుటుంబంలో ఉన్నవారిని పరిశీలన చేయలేకపోయాను. నేను వారి అవసరాలను బాగా వినడానికి, చూడటానికి మరియు ప్రతిస్పందించడానికి మీ ఆత్మతో నన్ను తాకండి . ప్రజలందరికీ మీరు చూపిన శ్రద్ధకు ధన్యవాదాలు, మరియు దయచేసి అవసరమైనవారిని ఆశీర్వదించడానికి నన్ను మీ శ్రద్ధగల సాధనాల్లో ఒకటిగా ఉపయోగించుకోండి. యేసు విలువైన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు