ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రి.శ 20లో నజరేతులో యేసు చిరునామా మీకు తెలిసి ఉంటే, మీరు ఆ ఇంటికి వెళ్లి, "దేవుడు ఇక్కడ నివసిస్తున్నాడు!" అని చెప్పి యుండేవారు ! యేసు పూర్తిగా దేవుడు మరియు సంపూర్ణ మానవుడు అనే సిద్ధాంతం - పూర్తిగా దేవుడు మరియు తన దైవిక ఆధిక్యత (ఫిలి. 2:5-7) నుండి తనను తాను ఖాళీ చేసుకున్నాడు - ఇది పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం దాదాపు అసాధ్యం, ఇది దయ యొక్క అద్భుతమైన వాస్తవికత. మనం ఆయనలా ఉండలేము కాబట్టి దేవుడు మనలా ఉండడానికి ఎంచుకున్నాడు. దేవుడు మన దగ్గరకు దిగివచ్చాడు ఎందుకంటే మనం ఆయన వద్దకు ఎక్కలేము. యేసులో, దేవుడు మన దగ్గరకు సంపూర్ణంగా వచ్చాడు కాబట్టి మనం ఆయనలో సంపూర్ణంగా ఉండగలము.

Thoughts on Today's Verse...

If you had known Jesus' address in Nazareth along about A.D. 20, you could have gone to that house and said, "God lives here!" While the doctrine of Jesus being fully God and fully man — fully God yet having emptied himself of all of his divine privilege (Phil. 2:5-7) — is nearly impossible to fully understand, it is the awesome reality of grace. God chose to be like us because we could not be like him. God came down to us because we could not ascend to him. In Jesus, God came to us in fullness so we could be full in him.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నేను అర్థం చేసుకోలేనంత గొప్పవాడని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. అయినప్పటికీ, మీరు ఎంత అద్భుతంగా మరియు శక్తివంతంగా మరియు గంభీరంగా ఉన్నారో, మీరు నా మనస్సు గ్రహించగలిగే దానికంటే గొప్పవారు. మరియు దేవా, నీ దయ నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. నేను నిన్ను తెలుసుకోగలిగేలా యేసును పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను క్షమించబడగలిగేలా యేసును పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను మీ ఇంటికి వెళ్లి ఎప్పటికీ జీవించగలను కాబట్టి యేసును పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు, నన్ను విమోచించడానికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మరియు తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్లినందుకు నేను మీ ద్వారా అతనితో మాట్లాడగలను. నీ నామము , మరియు నీ దయ కారణంగా, నేను మా తండ్రి ముందు ధైర్యంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, I acknowledge that you are too great for me to comprehend. Yet as marvelous and mighty and majestic as you are, you’re greater than my mind can grasp. And your grace, O God, amazes me. Thank you for sending Jesus so I can know you. Thank you for sending Jesus so I could be forgiven. Thank you for sending Jesus so I can go home to you and live forever. Thank you Jesus, for coming to redeem me and then returning back to the Father so I can speak to him through you. In your name Jesus, and because of your grace, I pray with boldness before our Father. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కొలొస్సయులకు 2:9-10

మీ అభిప్రాయములు