ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు దేవుని పని చేయడానికి వచ్చాడు. యేసు దేవుని కుమారుడిగా వచ్చాడు. యేసు దేవుణ్ణి వెల్లడించడానికి వచ్చాడు. యేసు వచ్చి ప్రజలు దేవుణ్ణి స్తుతించారు. యేసు వచ్చాడు కాబట్టి ప్రజలు దేవుణ్ణి చూడగలిగారు. మీకు యేసు తెలుసా? మీరు అలా చేస్తే, మీరు అతన్ని తెలుకొనవల్సినంత తెలుకున్నారా?.

నా ప్రార్థన

దయగల తండ్రీ మరియు శాశ్వతమైన దేవా , మిమ్మల్ని, మీ ప్రేమను, దయను, యేసులో మీ మోక్షాన్ని వెల్లడించినందుకు ధన్యవాదాలు. మా ప్రపంచాన్ని సందర్శించి, మమ్మును మీ పిల్లలనుగా చేసినందుకు మేము మీకు ధన్యవాదాలు. దేవా, యేసుక్రీస్తు నామంలో సమస్త మహిమ, ఘనత మీకు కలుగును . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు