ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"ప్రతిరోజు నీ సిలువను ఎత్తుకొని తనను వెంబడించు" అని యేసు మనకు గుర్తు చేశాడు. సత్యం మార్గం రోజువారీ ఎంపిక చేసుకొనవలసిన విషయం . ఉద్దేశపూర్వకంగా అతనిని మన జీవితంలో కేంద్రంగాను మరియు , మన నిర్ణయాలన్నింటిలో ప్రధానమైనది ఉంచకూడదనుకోవడం, అతను మనల్ని నడిపించమని పిలిచే జీవితం నుండి కొంచెం దూరంగా జారడమే అవుతుంది . పూర్తి స్పృహతో అతనిని సంతోషపెట్టాలని కోరుకోకుండా తీసుకున్న ఏదైనా నిర్ణయం మనము అతనిని మన జీవితపు అంచులలో ఉంచే నిర్ణయం అవుతుంది . కాబట్టి మన హృదయాన్ని ఆయనపై ఉంచుదాం. ఆయన మార్గాన్ని, సత్యమార్గాన్ని, జీవన విధానాన్ని ఎంచుకుందాం మరియు ఆయన చిత్తం చేయడంలో మన హృదయాలను నిలుపుకుందాం.

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రీ, ఈరోజు నిన్ను మరియు నీ సత్యాన్ని అనుసరించాలని నేను ఎంచుకున్నాను. నేను మీ సత్యాన్ని చూడగలిగేలా నా కళ్ళు తెరవండి మరియు నేను స్థిరత్వం మరియు అభిరుచితో జీవించడానికి నా హృదయాన్ని తెరవండి. నా హృదయం, ఆత్మ, మనస్సు మరియు శక్తితో నిన్ను అనుసరించాలని నేను ఈ రోజు నిర్ణయించుకున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change