ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దాతృత్వం అనేది ఆనందంతో ఆచరణాత్మక మార్గాల్లో వ్యక్తీకరించబడిన ప్రేమ. దాతృత్వం మరియు న్యాయం అనేది మన స్వార్థ ప్రపంచంలో మరింత అవసరమైన రెండు లక్షణాలు. అవి దయతో తాకిన హృదయం నుండి మరియు దయగల తండ్రి నుండి వచ్చాయి.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల తండ్రీ, నా ప్రేమ, నా సమయం, నా క్షమాపణ మరియు నా డబ్బుతో ఉదారంగా ఉండాల్సిన వ్యక్తులను నేను ఈ రోజు కలుస్తానని నాకు తెలుసు. మీరు నాతో ప్రవర్తించినట్లే, వారితో న్యాయంగా మరియు ప్రేమతో వ్యవహరించడానికి దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. నీ ప్రేమ అవసరమయ్యే ఇతరులకు నా జీవితం నీ కృపను ప్రతిబింబిస్తుంది. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change