ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని పనిలో మహిళలు ఎప్పుడూ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు. మొదటి శతాబ్దంలో మాసిదోనియా (ఫిలిప్పీ, థెస్సలొనికా మరియు బెరియా) లోని వారికీ ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. ఈ ప్రతి ప్రదేశంలో, సమాజంలోని ప్రముఖ మహిళలలో అనేకులను సువార్త తాకింది. సువార్తను పంచుట అనే పనికి (లిదియా) మద్దతు ఇవ్వడంలో మరియు వారి చుట్టూ ఉన్న వారితో (యువొదియను, సుంటుకేను ) సువార్తను పంచుకోవడంలో వారు ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారని మాకు తెలుసు. మీ సమాజంలోని దైవభక్తిగల స్త్రీకి ప్రభువు పనికి మరియు మీకు ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేయడానికి ఈ రోజు ఎందుకు సమయం తీసుకోకూడదు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా! విశ్వాసం ఉన్న దైవభక్తిగల మహిళలను బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు. వారిని మరియు వారి సేవను ఆశీర్వదించండి మరియు మీ కీర్తిని శక్తివంతమైన మరియు ప్రభావవంతమైనదిగా చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు