ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన జీవితం తటస్థంగా ఉండదు. మనం ఇతరులను దేవుని నుండి దూరం చేస్తాము లేదా దేవునికి విధేయత ముఖ్యమని వారికి చూపుతాము. మనం చేసే మరియు చెప్పే ప్రతిదానిలో దేవుని పవిత్రత మరియు దయ యొక్క వెలుగును ప్రకాశింపజేయడానికి ఈ రోజు ఉద్దేశపూర్వక ప్రయత్నం చేద్దాం.

Thoughts on Today's Verse...

Our life will not be neutral. We will either point others away from God or show them that allegiance to God is important. Let's make an intentional effort today to shine the light of God's holiness and grace in all we do and say.

నా ప్రార్థన

ఓ దేవా, నా నోటి మాటలు, నా జీవితంలోని చర్యలు మరియు నా పనుల ప్రభావం ఇతరులకు నీ పవిత్రతను మరియు దయను చూపించి, నీ మహిమను మరియు శక్తిని గుర్తించేలా వారిని నడిపించు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O God, may the words of my mouth, the actions of my life, and the influence of my deeds show others your holiness and grace and lead them to acknowledge your majesty and might. In Jesus name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మత్తయి 5:14-16

మీ అభిప్రాయములు