ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన జీవితం తటస్థంగా ఉండదు. మనం ఇతరులను దేవుని నుండి దూరం చేస్తాము లేదా దేవునికి విధేయత ముఖ్యమని వారికి చూపుతాము. మనం చేసే మరియు చెప్పే ప్రతిదానిలో దేవుని పవిత్రత మరియు దయ యొక్క వెలుగును ప్రకాశింపజేయడానికి ఈ రోజు ఉద్దేశపూర్వక ప్రయత్నం చేద్దాం.

నా ప్రార్థన

ఓ దేవా, నా నోటి మాటలు, నా జీవితంలోని చర్యలు మరియు నా పనుల ప్రభావం ఇతరులకు నీ పవిత్రతను మరియు దయను చూపించి, నీ మహిమను మరియు శక్తిని గుర్తించేలా వారిని నడిపించు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change