ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"మీరు నావారు ! నా నీతి, మహిమ మీవే! నీ తండ్రి శాశ్వతమైన ప్రతిఫలంలోకి ప్రవేశించండి!" మనము క్రీస్తులో ఉంటే, మన తండ్రి అయిన దేవునితో మనం తీర్పును ఎదుర్కోము, స్వాగతించబడుతాము ! ఆయన ఆత్మ మనలో నివసిస్తుంది. ఆయన కృప మనలను పాపం మరియు మరణం యొక్క శక్తి నుండి విడిపించింది. ఆయన కుమారుడు మన పాపాలకు మూల్యం చెల్లించాడు. మనము దేవుని పిల్లలము !

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల మరియు దయగల తండ్రీ, నీ దయ మరియు కృప కోసం నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. మీ స్థిరమైన మరియు విమోచన ప్రేమ ఎప్పటికీ నిలిచిపోదు. మీ కరుణలు అంతులేనివి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే మీ ప్రేమ క్రొత్తది మరియు తాజాది, ఎందుకంటే మీ ఆత్మ నా జీవితాన్ని నింపుతుంది మరియు మీయందు నిరీక్షణ మరొక రోజును ఎదుర్కోవటానికి నన్ను పునరుద్ధరిస్తుంది. ధన్యవాదాలు! యేసు నామంలో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు