ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"మీరు నావారు ! నా నీతి మరియు కీర్తి నీదే! నీ తండ్రికి శాశ్వతమైన ప్రతిఫలంలోకి ప్రవేశించండి!" అని యేసు మనతో చెప్పి యేసును చూసే రోజును మీరు ఎన్నడూ ఊహించలేరు. మనము క్రీస్తులో ఉన్నట్లయితే, మనం తీర్పును ఎదుర్కోము, మన తండ్రి అయిన దేవునిలో మనకు స్వాగతము మాత్రమే ఉంటుంది ! అతని ఆత్మ మనలో నివసిస్తుంది. అతని దయ మనలను పాపం మరియు మరణం యొక్క శక్తి నుండి విడుదల చేసింది. ఆయన కుమారుడు మన పాపాలకు మూల్యం చెల్లించాడు. మనము దేవుని ప్రియమైన పిల్లలము !

Thoughts on Today's Verse...

Can't you imagine the day when we see Jesus and he says to you, "You are mine! My righteousness and glory are yours! Enter into your Father's eternal reward!"

If we are in Christ, we don't face judgment, only welcome, with God our Father! His Spirit lives in us. His grace has set us free from the power of sin and death. His Son has paid the price for our sins. We are the beloved children of God!

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల మరియు దయగల తండ్రీ, నీ దయ మరియు కృపను బట్టి నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. మీ స్థిరమైన మరియు విమోచన ప్రేమ ఎప్పటికీ నిలిచిపోదు. మీ కరుణలు అంతులేనివి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే మీ ప్రేమ క్రొత్తది మరియు తాజాదిగా ఉంటుంది , ఎందుకంటే మీ ఆత్మ నా జీవితాన్ని నింపుతుంది మరియు మీయందు నిరీక్షణ మరొక రోజును ఎదుర్కోవటానికి నన్ను పునరుద్ధరిస్తుంది. ధన్యవాదాలు! యేసు నామంలో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

I praise you, loving and gracious Father, for your mercy and grace. Your steadfast and redeeming love never ceases. Your mercies are endless. Your love is new and fresh every morning as your Spirit fills my life and your hope revives me to face another day. Thank you! In Jesus' name I praise you. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 8:1-2

మీ అభిప్రాయములు