ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คิดภาพไม่ออกเลยใช่ไหมถึงวันนั้นที่จะได้เจอกับพระเยซูและพระองค์พูดกับเราว่า "เจ้าเป็นของเรา ความชอบธรรมและสง่าราศีของเราก็เป็นของเจ้า เข้ามารับรางวัลที่เป็นนิรันดร์จากพระบิดาเถิด" ถ้าเราอยู่ในพระคริสต์ เราจะไม่ต้องถูกพิพากษา แต่พระเจ้าพระบิดาจะต้อนรับเรา พระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ในเรา พระคุณของพระองค์ทำให้เราเป็นอิสระจากอำนาจของความบาปและความตาย พระบุตรของพระองค์ก็ได้ไถ่เราจากความบาปแล้ว เราจึงกลายเป็นลูกที่รักของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่รักและเต็มไปด้วยสง่าราศี ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ ความรักของพระองค์มั่นคงและไม่มีที่สิ้นสุด ความรักของพระองค์นั้นสดใหม่ในทุกเช้า เพราะพระวิญญาณของพระองค์เติมเต็มชีวิตของข้าพเจ้า และความหวังในพระองค์เป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าเผชิญกับวันใหม่ได้ ขอบคุณพระองค์ สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น