ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మనకు న్యాయనిర్ణేతగా ఉంటాడని మనం ఆలోచించినప్పుడు, మనం సాధారణంగా తీర్పులో పడటం గురించి ఆలోచిస్తాము. దేవుడు మన న్యాయాధిపతిగా ఉండడమంటే, ఆయన చిత్తం, ఆయన పాలన మరియు ఆయన దయ ఆధారంగా మనల్ని తీర్పు తీర్చడానికి అక్కడ ఉంటాడని యెషయా మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. అతను మన వైపు ఉన్నాడు మరియు రక్షించాలని చూస్తున్నాడు, ఖండించాలని కాదు . క్రొత్త నిబంధన ఆలోచనను ఉపయోగించి, మన న్యాయమూర్తి ముందు మనం నిలబడినప్పుడు మనము మన తండ్రిని చూస్తాము.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు నీతిమంతుడైన న్యాయమూర్తి, నా విధి, నా భవిష్యత్తు మరియు నా జీవితం మీ చేతుల్లో ఉన్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను. యేసు వరాన్ని బట్టి నాపై మీ ప్రేమ గురించి నాకు తెలుసు. నీ ప్రేమపూర్వక దయ వల్ల నన్ను రక్షించాలనే నీ కోరిక గురించి నాకు తెలుసు. పవిత్రత కోసం మీ కోరిక మీ కుమారుడి త్యాగం ద్వారా నెరవేరుతుందని నాకు తెలుసు. కాబట్టి దేవా, నేను సంతోషంగా మరియు ఇష్టపూర్వకంగా నా జీవితాన్ని, నా ఆత్మను మరియు నా శాశ్వతమైన భవిష్యత్తును కొరకు మీ యందు విశ్వసిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు