ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు చాలా పవిత్రుడు, చాలా శక్తివంతుడు, చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాడు, ఇంకా అతన్ని "అబ్బా తండ్రి " అని పిలవమని కోరుకున్నాడు. అబ్బా అనేది యూదులైన పసిబిడ్డలు తమ తండ్రులను పిలవడానికి ఉద్దేశించి ఉపయోగించుకునే ప్రేమ, చనువు, ఆధారపడటం మరియు ప్రేమతో కూడిన పదం. దేవుడు, మనలో తన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అద్భుతమైన బహుమతి ద్వారా, మనకు దగ్గరగా , ప్రేమ, సాంగత్యం, రక్షణ మరియు శక్తివంతమైన సంరక్షణ యొక్క ఈ అంతిమ బహుమతిని మనకు ఇచ్చాడు. అబ్బా! తీయటి అబ్బా తండ్రి! నా దేవా , నా యెహోవా, పరలోకపు సైన్యాల సార్వభౌమ పాలకుడు మరియు విశ్వం యొక్క సృష్టికర్త అలాగే నాకు అబ్బా!

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రి , ఇంత దగ్గరగా మరియు ఇంకా శక్తివంతంగా, చాలా ప్రాప్యతగా మరియు ఇంకా పవిత్రంగా, చాలా మృదువుగా మరియు ఇంకా నమ్మదగిన వాడివిగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన అబ్బా, మీ ప్రేమగల బిడ్డగా మీ వద్దకు రావడానికి నన్ను అనుమతించినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామములో మరియు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు