ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అవసరమున్న ఇతరులకు, ముఖ్యంగా మన క్రైస్తవ కుటుంబంలో భాగమైన వారికి సహాయం చేయడంలో మేము ఉదారంగా ఉండాలనుకుంటున్నాము. ఔదార్యం దేవుని ప్రేమపూర్వక బహుమతులు మన హృదయాలను ఎంత లోతుగా తాకిందో ప్రతిబింబిస్తుంది. అదే సమయంలో, నాయకత్వం వహించేవారు, మరియు ముఖ్యంగా దేవుని పేరు మీద ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి ఇచ్చిన నిధుల యొక్క అధికార బాధ్యతను అప్పగించిన వారు, అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క ఉదాహరణ మరియు పిలుపును జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఈ నాయకులు యేసు నామంలో ఇతరులను ఆశీర్వదించే ప్రయత్నాల కోసం దేవుని ప్రజలు అందించిన నిధులను వారు నిర్వహించే విధానంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

Thoughts on Today's Verse...

We want to be generous in helping others in need, especially those who are part of our Christian family. Generosity reflects how deeply God's loving gifts have touched our hearts. At the same time, those who lead, and especially those entrusted with the stewardship of funds given to bless others in the name of God, must carefully heed the example and call of the Apostle Paul. These leaders must be circumspect in the way they handle funds contributed by God's people for efforts to bless others in Jesus' name.

నా ప్రార్థన

దేవా, దయచేసి మీ ప్రజలను క్షమించు. మీరు మాకు అప్పగించిన ఆశీర్వాదాలతో మరింత ఉదారంగా ఉండనందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి. మీ సేవకులుగా మారువేషాలు వేసే గారడీవారు మరియు డబ్బు దోచుకొను వారిని సహించినందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి. యేసు కృపను ఉదారంగా పంచుకుంటూ, మీ పనిని చేయడానికి మీ వనరులను మేము ఉపయోగిస్తున్నందున, నాయకులు మరియు మద్దతుదారులు ఇద్దరము అందరి దృష్టిలో గౌరవప్రదంగా మరియు పవిత్రంగా ఉందాము. మన ప్రభువు మరియు క్రీస్తు పేరిట ప్రార్థిస్తాము. ఆమెన్.

My Prayer...

God, please forgive us, your people. Forgive us for not being more generous with the blessings you have entrusted to us. Forgive us for tolerating the charlatans and money grubbers who masquerade as your servants. May we, both leaders and supporters alike, be honorable and holy in the sight of all, as we use your resources to do your work, generously sharing the grace of Jesus. In the name of our Lord and Christ we pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 కొరింథీయులకు 8:20-21

మీ అభిప్రాయములు