ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్నిసార్లు మనం దేవుని సృష్టి యొక్క అద్భుతాలలో చిక్కుకుంటాము మరియు అతని కృప యొక్క అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలలో మనం అతని సత్యాన్ని బోధించమని అడగడం మర్చిపోతాము. అతని గంభీరమైన సృష్టికి సంభ్రమాశ్చర్యాలతో ఆయనను ఆరాధించడమే కాకుండా, ఆయన చిత్తాన్ని నేర్చుకుని, మన దైనందిన జీవితంలో జీవించాలని కోరుతూ ఆయనను ఆరాధిద్దాం.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ద మరియు అమూల్యమైన తండ్రీ, మీ సత్యాన్ని నాకు బోధించండి. నీ ఇష్టానికి నన్ను నడిపించు. నీ తెలివిలో నన్ను నడిపించు. మీరు నన్ను నా తల్లి గర్భంలో కొత్తగా చేసినప్పుడు నా జీవితం మరియు నా ఎంపికలు నా కోసం మీరు చేసిన ప్రణాళికకు ప్రతిబింబంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ఈ విషయాలు అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change