ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเรามัวแต่สนใจในสิ่งมหัศจรรย์ของการสร้างของพระเจ้าและพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระคุณของพระองค์จนเราลืมที่จะขอให้พระองค์สอนความจริงของพระองค์กับเรา อย่าให้เราเพียงนมัสการพระองค์ในความอัศจรรย์ในการทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เท่านั้น แต่ขอให้เรานมัสการพระองค์โดยการเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ และพยายามที่จะใช้ชีวิตตามนั้นในชีวิตประจำวันของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และผู้ทรงควรค่า ขอทรงสอนความจริงของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอทรงนำข้าพระองค์ในปัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ชีวิตและการเลือกของข้าพระองค์เป็นภาพสะท้อนของแผนงานพระองค์ที่มีสำหรับข้าพระองค์ ตั้งแต่เมื่อพระองค์สร้างข้าพระองค์ขึ้นในครรภ์ของมารดาของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น