ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యెషయాలోని ఈ గొప్ప వాగ్దానం యేసు రాకతో నెరవేరింది (మత్తయి 4: 15-16; లూకా 1:79 చూడండి). ఈ రాత్రి చీకటి పడటంతో, ఒక వీధి కాంతిని చూసి మీ జ్ఞాపకార్థం దాన్ని పట్టుకోండి, తద్వారా ప్రతిసారీ చీకటిలో మెరుస్తున్న ఒక కాంతి మిమ్మును రెండు పనులు చేయమని గుర్తుచేస్తారు అవేమనగా : తన కాంతిని పంపినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి మరియు మీరే నిబద్ధత వహించండి మీకు తెలిసిన వారితో ఆ కాంతిని పంచుకోవడం.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల మరియు శాశ్వతమైన దేవా , యేసు ద్వారా నా జీవితంలో మీ వెలుగును ప్రకాశించినందుకు ధన్యవాదాలు. నా మాటలు మరియు చర్యలు నా చుట్టూ ఉన్నవారిని ఆశీర్వదించడానికి సహాయపడండి, తద్వారా మీ కృప యొక్క వెలుగు మరియు యేసు తెచ్చే విమోచన ఈ రోజు మరియు నా జీవితంలో ప్రతిరోజూ నేను ప్రభావితం చేసే వారందరికీ కనిపిస్తుంది. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు