ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సంఘము క్రీస్తు శరీరం అని పౌలు బోధించినప్పుడు, అతను సైద్ధాంతికంగా వుండలేదు . సంఘము యేసు ఉనికి, ఈ ప్రపంచంలో అతని శరీరం. ప్రజల సమిష్టి సమూహంగా సంఘానికి ఏమి చేయబడుతుందో అది యేసుకు జరుగుతుంది. వ్యక్తిగత క్రైస్తవులకు ఏమి చేయబడుతుందో అది వారి రక్షకుడికి జరుగుతుంది. యేసు మన ద్వారా ప్రపంచంలో ఉన్నాడు! ఈ సామెత నిజం: ఈ రోజు చాలామంది యేసు చూస్తారు, వారు మీ ద్వారా మరియు నా ద్వారా యేసును చూస్తున్నారు.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి "యేసు అందం నాలో కనబడనివ్వండి, ఆయన అద్భుతమైన అభిరుచి మరియు స్వచ్ఛత; ఆయన ఆత్మ నేను శుద్దీకరించబడుట ; యేసు అందం నాలో కనబడనివ్వండి." నా రక్షకుడి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్. (ఆల్బర్ట్ W.T. ఓర్స్బోమ్ పాట నుండి.)

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు