ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่เปาโลสอนว่า "โบสถ์เป็นร่างกายของพระคริสต์" เขาไม่ได้แค่พูดตามทฤษฎีเท่านั้น เพราะคริสตจักรก็คือพระเยซู เป็นร่างกายของพระองค์ในโลกนี้ อะไรที่ทำต่อกลุ่มคนในคริสตจักร ก็ถือว่าได้ทำกับพระเยซูด้วย อะไรที่ทำกับคริสเตียนแต่ละคน ก็ถือว่าได้ทำกับพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาด้วย พระเยซูปรากฎตัวให้โลกเห็นผ่านทางเรา จริงดังข้อความที่ว่า "ทุกวันนี้ถ้าผู้คนอยากเห็นพระเยซู ก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือเห็นผ่านทางเราคือคุณกับผมนั่นเอง"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก "ขอให้คนมองเห็นความสวยงาม ความรักอันเหลือเชื่อ และความบริสุทธิ์ของพระเยซู ผ่านทางตัวข้าพเจ้า ขอให้พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ขัดเกลาชีวิตของข้าพเจ้า และขอให้ความสวยงามของพระเยซูฉายออกมาผ่านตัวข้าพเจ้าด้วยเถิด" อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน (จากบทเพลงโดย อัลเบิร์ต ดับเบิลยู ที ออสบอร์น)

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น