ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు దప్పికను తీర్చుతాడు మరియు తనను వెతుకుతున్న వారి ఆకలిని తీర్చుతాడు అనే మరల మరల పునరావృతమయ్యే ఒక సత్యంతో బైబిల్ కేకలు వేస్తుంది. కాబట్టి మనము తరచుగా దేవుని యొక్క ఉనికి మాత్రమే నింపగల మన ఆత్మలోని బాధను తగ్గించడానికి మరియు మన హృదయంలోని శూన్యతను తాత్కాలిక సంతృప్తితో నింపడానికి ప్రయత్నిస్తాము. తృప్తిపరచలేని వాటిని తిరస్కరించి, యెహోవాను వెదకుదాం!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నన్ను నిజంగా సంతృప్తి పరచలేని దానితో నా ఆత్మ ఆకలిని తీర్చడానికి ప్రయత్నించినందుకు నన్ను క్షమించు. (సెక్స్, స్థితి, ఆస్తులు, ఆర్థిక భద్రత, రసాయన ఆధారపడటం, ఆహారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం, శరీర గుర్తింపు మొదలైనవి - ఈ ప్రాంతంలో మీరు తరచుగా పొరపాట్లు చేసే శోధనకరమైన ప్రాంతాన్ని ఒప్పుకోండి) ప్రియమైన యెహోవా, దయచేసి మీ ఉనికిని తెలియజేయండి మీరు నా ఆధ్యాత్మిక దాహాన్ని తీర్చారు మరియు నా ఆత్మ ఆకలిని తీర్చారు. నా ప్రభువైన యేసు నామములో ప్రార్దిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change