ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ జీవితంలో మీరు ఎవరు మాట వింటున్నారు? మనము అన్ని రకాల విభిన్న స్వరాలను వినగలము, కాని మనం ఒక్కదాన్ని మాత్రమే అనుసరించగలము. కాబట్టి మీరు నైతికత, విలువలు, నీతి మరియు వ్యక్తిత్వం గురించి మీ నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఎవరిని వినబోతున్నారు? జీవితం, మరణం, మోక్షం మరియు పాపానికి సంబంధించి వినడానికి హక్కు సంపాదించినది ఎవరు? దేవుడు దానిని స్పష్టంగా తెలుపుతాడు; మనము అతని కుమారుడైన యేసు మాట వినాలి!

Thoughts on Today's Verse...

Who are you listening to in your life? We can hear all sorts of different voices, but we can follow only one. So who are you going to listen to as you make your decisions about morality, values, ethics, and character? Who has earned the right to be heard regarding life, death, salvation, and sin? God makes it unmistakably clear; we must listen to his Son Jesus!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, దయచేసి నన్ను చుట్టుముట్టే సందేహం, వంచన మరియు మాటల స్వరాలను నిశ్శబ్దం చేయడంలో నాకు సహాయపడండి. యేసు స్వరాన్ని వినడానికి మరియు ఆయనను అనుసరించడానికి నాకు సహాయపడండి మరియు చుట్టుపక్కల ప్రతి ఒక్కరూ ఏమి ఎంచుకున్నా అన్ని విషయాలలో మీ ఇష్టానికి కట్టుబడి ఉండునట్లు చేయండి . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, please help me silence the voices of doubt, deception, and demagoguery that surround me. Help me hear the voice of Jesus and follow him and obey your will in all things no matter what everyone else around may choose to do. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మార్కు 9:7

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change