ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเชื่อฟังใครในชีวิตของคุณ เราได้ยินเสียงต่างๆมากมาย แต่เราติดตามได้แค่เสียงเดียว แล้วคุณจะฟังเสียงของใคร ตอนที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม ค่านิยม จริยธรรม และอุปนิสัย ใครที่เราควรจะฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต ความตาย ความรอดและความบาป พระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่า ให้เราเชื่อฟังพระบุตรของพระองค์​คือพระเยซูนั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะสยบเสียงแห่งความสงสัย หลอกลวง และปลุกปั่น ที่อยู่รายล้อมข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระเยซู และติดตามพระองค์ และเชื่อฟังพระองค์ในทุกสิ่ง โดยไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะเลือกทำอะไรก็ตาม อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น