ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మనలను ధనముతో ఎందుకు ఆశీర్వదిస్తాడు? ఎందుకనగా మనం ఆ ధనమును అవసరమైన వారితో ఉదారంగా పంచుకోవచ్చు మరియు అందువల్ల మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు తీసుకొని రావచ్చు.

Thoughts on Today's Verse...

Why does God bless us with riches? So we can share those riches generously with those in need and so we can bring thanksgiving to God.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నాకు చాలా ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీకు కీర్తిని తెచ్చి, ఇతరులకు మీ దయతో వారి హృదయాలను తాకే నిజమైన మరియు యదార్ధమైన ఆశీర్వాదం తెచ్చువిధముగా నేను నా ధనమును వాడుదును.యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father, thank you for providing me with so many blessings. May my use of your riches bring you glory and bring others a true and genuine blessing that will touch their hearts with your grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 కొరింథీయులకు 9:11

మీ అభిప్రాయములు