ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు పాపులతో ఎందుకు సహవాసం చేశాడు? ఎందుకంటే ఆయన మనతో సహవాసం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది! ఆ సత్యంలో అత్యంత కీలకమైన భాగం ఏమిటి: యేసుకు మనలను రక్షించాలనే కోరికనా? లేదా మన పాపతత్వాన్ని గుర్తించడమా ? యేసు మనలను రక్షించాలనే కోరిక చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఆయన లేకుండా, మన పాపమును గుర్తించడం నిరాశకు దారితీస్తుంది. కానీ అయన కృపపట్ల మనకున్న అవసరాన్ని గుర్తించకపోతే , మనకోసం ఆయన చేసిన త్యాగం వృధాగా పోతుంది. కాబట్టి యేసును మన ప్రేమగల మరియు త్యాగపూరిత రక్షకుడిగా స్తుతిద్దాం, కాని ఆయన దయగల మరియు శక్తివంతమైన దయ కోసం మన అవసరాన్ని కూడా అంగీకరిద్దాం!

Thoughts on Today's Verse...

Why did Jesus associate with sinners? Because we need him to associate with us! What's the most crucial part of that truth: Jesus' desire to save or our recognition of our sinfulness? Of course the most crucial part is Jesus' desire to save because without him, recognizing our sinfulness would only lead to despair. But without recognizing our need for his grace, his sacrifice for us is lost. So let's praise Jesus as our loving and sacrificial Savior, but let's also acknowledge our need for his merciful and mighty grace!

నా ప్రార్థన

దయగల తండ్రీ, యేసును నా రక్షకుడిగా అందించినందుకు నా హృదయం దిగువ నుండి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. అదే సమయంలో, ప్రియమైన తండ్రీ, నేను పాపంతో పోరాడుతున్నాను. నేను నా జీవితంలో దానినినుండి పూర్తిగా బయటపడాలని కోరుకుంటున్నాను, కాని దాని స్థిరమైన నీడ మరియు దాని చొచ్చుకుపోయే మరక నుండి నేను బయటపడలేనని నేను కనుగొన్నాను. మీ దయ మరియు యేసు త్యాగం లేకుండా, మీ స్వచ్ఛమైన బిడ్డగా నేను మీ ముందు నిలబడలేనని నాకు తెలుసు. దయచేసి నన్ను వెంబడించే పాపాలనుండి నన్ను క్షమించు ... మరియు దయచేసి మీ దయతో నన్ను క్షమించినందుకు నా మహిమను స్వీకరించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Gracious Father, I praise you from the bottom of my heart for providing Jesus as my Savior. At the same time, dear Father, I confess to you I struggle with sin. I want it completely out of my life, but I find that I cannot rid myself of its constant shadow and its penetrating stain. Without your grace and the sacrifice of Jesus, I know I could not stand before you as your pure child. Please forgive me for the following sins ... and please receive my praise for your gracious forgiveness. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మత్తయి 9:12

మీ అభిప్రాయములు