ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రేమ అనేది ఒక భావన లేదా వైఖరి కంటే చాలా ఎక్కువ: ప్రేమ అనేది ఒక చర్య. మనం ప్రేమించినప్పుడు, దానిని మన పనుల ద్వారా చూపిస్తాము. యేసు శిష్యులుగా, యేసు బోధించిన విషయాలకు మన విధేయత ద్వారా మన ప్రేమ చూపబడుతుంది. వాస్తవానికి, ఆ విధేయత నమ్మశక్యం కాని ఆశీర్వాదాలను తెస్తుంది - యేసు తనకు విధేయులైన వారికి తనను తాను బయలుపరుచుకుంటాడు !

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన యెహోవా, నా అబ్బా తండ్రీ, దయచేసి నా పాపాలకు నన్ను క్షమించు. చెడును ఎదిరించడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. నా ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసు బోధకు విధేయత చూపడంలో ఆనందం పొందడంలో నాకు సహాయపడండి. మీ కుమారుని నామములో నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change