ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักเป็นมากกว่าความรู้สึกหรือทัศนคติ ความรักคือการกระทำ เมื่อเรารัก เราก็แสดงออกโดยการกระทำของเรา ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระเยซู เราแสดงความรักโดยการเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์สอน แน่นอนครับว่าการเชื่อฟังนำมาซึ่งการอวยพระพรมากมาย พระเยซูให้คนที่เชื่อฟังพระองค์ได้เห็นพระพรเหล่านั้น

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระบิดา ขอทรงยกโทษความบาปของข้าพระองค์ ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ที่จะต่อต้านสิ่งชั่วร้าย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เชื่อฟังในคำสอนขององค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น